TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG DYNASTY-COLOURANTS (TRUNG QUỐC)

Đặt hàng
DÃY MÀU DYNACID (SYNACID SERIES): BROAD COLOR RANGE; DYEING WOOL AND WORST GOODS. GOOD LEVELING AND LIGHT FASTNESS 
  BRILL BLUE PI 100% B104   
  NAVY BLUE 5R 120% B113   
  NAVY BLUE GR 100% B120   
  MILLING BLUE GW 180% B127:1   
  BLUE P-R 200% B129   
  MILLING BLUE BW 200% B138   
  MILLING BLUE 2RW 200% B140   
  BLUE CD-FG 250% B145   
  BLUE 3GL 200% B171   
  BLUE HRL 200% B182   
  BLUE 8G 100% B185   
  BRILL SKY BLUE GLW 200% B221   
  BLUE 2R 200% B225   
  FAST BLUE G 200% B230   
  BLUE AS 160% B25   
  BRILL BLUE R 200% B260   
  BLUE AFN 200% B264   
  BLUE 4RL 200% B277   
  BLUE GLF 200% B281   
  BLUE BRILL 200% B324   
  BLUE MF-8LN 200% B350   
  BLUE A2G 160% B40   
  BLUE AM 200% B41   
  BLUE E-BL 200% B45   
  BRILL SKY BLUE R 200% B62   
  SKY BLUE A 100% B7   
  BRILL BLUE RAW 150% B80   
  BRILL BLUE 6B 350% B83   
  BRILL BLUE FB 200% B9   
  BRILL BLUE G 360^ B90   
  NAVY BLUE R 100% B92   
  INK BLUE G 100% B93   
  BLACK 10B 120% Bk1   
  NIGROSINE 100% Bk2   
  BLACK NT 180% Bk210   
  BLACK NB 175% Bk234   
  BLACK BR 150% Bk24   
  BLACK NB 200% Bk26   
  FAST BLACK M-B 100% Bk29   
  BROWN RD 100% Br14   
  BROWN AFA 100% Br161   
  BROWN 163 100% Br163   
  BROWN NT 100% Br165   
  BROWN DR 100% Br191   
  FAST BROWN R 200% Br2   
  BROWN RT 100% Br214   
  BROWN SR 100% Br348   
  BROWN SG 100% Br349   
  BROWN R 200% Br4   
  BROWN 2R 100% Br75   
  BROWN MFR 100% Br97   
  BROWN 5GL 100% Br98   
  DARK GREEN B 100% G20   
  GREEN GS 160% G25   
  GREEN GLW 120% G27   
  GREEN 5GW 200% G28   
  BLACK ATT 130% MIX   
  ORANGE 2G 100% O10   
  ORANGE AGT 200% O11   
  ORANGE 3G 200% O156   
  YELLOW 3R 110% O3   
  ORANGE GS 150% O33   
  ORANGE G 150% O56   
  YELLOW RXL 200% O67   
  ORANGE II 100% O7   
  ORANGE GSN 150% O95   
  RED 2G 100% O1   
  SCARLET F03GL 130% O111   
  RED RS 200% O114   
  RED GW 150% O118   
  MAROON V 150% R119   
  RED GN 100% R122   
  RED 3BN 150% R131   
  SCARLET FP 100% R137   
  RED BW 100% R138   
  RED B 100% R14   
  RED F2R 150% R151   
  RED BB 100% R154   
  SCARLET 3R 100% R18   
  PINK BN 200% R18   
  BRILL RED B 125% R249   
  FLOXINE NK 200% R257   
  FAST RED BL 200% R260   
  RED E-BM 200% R266   
  BRILL RED GW 100% R27   
  RUBINE 5BL 200% R299   
  RED N-2RBL 200% R336   
  RED F-2G 200% R337   
  FAST RED 2B 200% R361   
  RED BL 200% R37   
  SCARLET FG 150% R374   
  RED 2B 200% R42   
  RED  A-3G 200% R447   
  RHODAMINE B 400% R52   
  RED 3GP 200% R57   
  FAST RED B 200% R6   
  BRILL SCARLET GR 100% R73   
  FAST RED A 100% R88   
  SCARLET R 200% R97   
  RED W-RN 100% MIX   
  RED W-BL 100% MIX   
  VIOLET 5BN 180% V17   
  BRILL VIOLET R 233% V43   
  VIOLET FBL 180% V48   
  BRILL VIOLET 10B 140$ V54   
  YELLOW GN 150% Y117   
  YELLOW 2G 120% Y17   
  YELLOW 8GF 100% Y184   
  YELLOW A4R 200% Y19   
  YELLOW 3RL 250% Y219   
  TARTRAZINE NS 200% Y23   
  GOLDEN YELLOW G 100% Y36   
  MILLING YELLOW N-SH 150% Y42   
  YELLOW NFG 200% Y49   
  YELLOW 3GP 140% Y61   
  YELLOW 4G 200% Y79   
  YELLOW GR 200% Y99   
DÃY MÀU DYNAMECIDOL - METAL COMPLEX (1:1 METAL COMPLEX): EXCELLENT SOLUBILITY
LIGHT & WASH FASTNESS ON NYLON AND WOOL YARN
  BROWN MBL 300% Br355   
  NEUTRAL GREEN GK 130% G25   
  GREEN S-G 100% G73   
  ORANGE 2R 200% O54   
  ORANGE G 200% O74   
  ORANGE RL 200% O86   
  ORANGE 88 200% O88   
  RED 2GL 200% R211   
  BORD GRL 200% R213   
  PINK M-BL 200% R215   
  BORD EL 200% R251   
  BRILL RED BL 200% R252   
  RED S-G 100% R351   
  RED SGN 200% R359   
  RED S-BR 200% R362   
  BORD S-B 100% R405   
  RED  S-3G 200% R407   
  BORD MB 100% V90   
  YELLOW GRL 200% Y116   
  BRILL YELLOW 3GL 133% Y127   
  YELLOW LNW 200% Y128   
  YELLOW S-5GL 200% Y158:1   
  YELLOW M3RL 200% Y194   
  YELLOW S-2G 200% Y220   
  YELLOW 2GL 250% Y59   
  YELLOW M-2R 100% MIX   
  VIOLET M-BL 200% V68   
DÃY MÀU DYNASET (DYNASET SERIES)
  DYNASET YELLOW 2R DYNASET BROWN B 
  DYNASET YELLOW 4GN DYNASET GREEN B 
  DYNASET ORANGE RN DYNASET BLACK B 
  DYNASET RED 2B DYNASET YELLOW PA 125% 
  DYNASET RED G DYNASET YELLOW PA-2G 200% 
  DYNASET BORDEAUX B DYNASET RED PA 200% 
  BYNASET BLUE 2R DYNASET BORDEAUX PA 
  DYNASET BLUE 2RA DYNASET BLUE PA 
  DYNASET GREY D DYNASET NAVY PA 
  DYNASET NAVY R DYNASET BLUE PA-2R 115% 
  DYNASET BROWN G-01 DYNASET GREY PA-N