TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG DYNASTY-COLOURANT - TRUNG QUỐC

Đặt hàng
VAT YELLOW G 100% Y1
VAT YELLOW GCN 100% Y2
VAT YELLOW F3GC 100% Y33
VAT YELLOW 3GL 100% Y48
VAT GOLDEN YELLOW RK 100% O1
VAT GOLDEN ORANGE 2RT 100% O2
VAT BRILL. ORANGE 3RK 100% O3
VAT BRILL ORANGE GR 100% O7
VAT GOLDEN ORANGE G 100% O9
VAT YELLOW 3RT 100% O11
VAT PINK R 100% R1
VAT  RED FFB 100% R10
VAT RUBINE 6B 100% R13
VAT SCARLET GG 100% R14
VAT BORD RR 100% R15
VAT SCARLET R 100% R29
VAT RED F3B 100% R31
VAT RED BB 100% R32
VAT RED EFR 100% R54
VAT VIOLET 2R 100% V1
VAT VIOLET 3B 100% V9
VAT BLUE RSN 100% B4
VAT BLUE BC 100% B6
VAT BLUE GCDN 100% B14
VAT NAVY RAN 100% B18
VAT BLUE BO 100% B20
VAT NAVY BLUE R 100% MIX
VAT DARK BLUE VB 100% MIX
VAT GREEN FFB 100% G1
VAT OLIVE GREEN B 100% G3
VAT GREEN G 100% G7
VAT KHAKI 2G 100% G8
VAT BLACK BB 100% G9
VAT BLACK OLIVE MW 100% G13
VAT GRASS GREEN GN 100% MIX
VAT BROWN BR 100% Br1
VAT BROWN R 100% Br3
VAT BROWN LG 100% Br23
VAT BROWN 2R 100% Br57
VAT BROWN G 100% Br68
VAT BROWN GG 100% Br72
VAT GREY M 100% Bk8
VAT BLACK RB 100% Bk9
VAT GREY 3B 100% Bk16
VAT OLIVE T 100% Bk25
VAT OLIVE R 100% Bk27
VAT GREY BG 100% Bk29
VAT BLACK B 100% Bk38
VAT BLACK CLG 100% Bk6
INDIGO BLUE 94% B1
SULFURE VAT BLUE GNX 100% B42
SULFURE VAT BLUE RNX 100% B43