TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG DYNASTY -COLOURANTS

Đặt hàng

THÔNG TIN: XUẤT XỨ TRUNG QUỐC
SẢN PHẨM (CATINOIC DYES)

HỆ X-TYPE THÔNG DỤNG (X-TYPES - COMMON) 
  BRILL FLAVINE YELLOW X-10GFF 300% Y40
  BRILL FLAVINE YELLOW 7GL 500% Y24
  YELLOW X-8GL 250% Y13
  GOLDEN X-4GL 200% Y11
  YELLOW X-5GL 400$ Y51
  GOLDEN C-GRL 200% Y29
  YELLOW X-2RL 200% Y19
  GOLDEN YELLOW X-GL 200% Y28
  ORANGE GL 200% O21
  BRILL RED X-5GN 250% R14
  PINK FG 250% R13
  RED X-GRL 250% R46
  RED 2BL 200% R22
  RED 2GL 250% R29
  RED GTL 200% R18
  RED GTLP 200% R54
  RED GTLN 200% R18:1
  RED 3R 300% V16
  RED 6B 200% V7
  VIOLET 3BL 250% B53
  BRILL VIOLET 5BLH 200% MIX
  BLUE GSL 300% B54:1
  BRILL  BLUE RL 500% B54
  BLUE X-FRL 200% B162
  BLUE X-BL 250% B159
  BLUE X-GRL 300% B41:1
  BLUE X-GRRL 250% B41:1
  TURQ BLUE GB 250% B3
  NAVY BLUE X-BRL 250% MIX
  DARK BLUE 2RN 200% MIX
  DARK BLUE RB 300% MIX
  DARK BROWN X3RL 250% MIX
  BLACK X-RL 100% MIX
  BLACK X-2RL 100% MIX
  BLACK X-5RL 200% MIX
  BLACK 2G 100% MIX
  BLACK X-O 300% MIX
  BLACK FBL 200% MIX
  BLACK GLL 200% MIX
  BLACK OB 200% MIX
  BLACK FRH 200% MIX
HỆ M-TYPE (MIGRATORY) 
  YELLOW M-RL 200% MIX
  RED M-RL 200% R51
  BLUE M-RL 200% MIX
  BLACK M 200% MIX
HỆ SD -TYPE (HIGHT STRENGTH / ENVIRONMENT PROTECTION)
  YELLOW SD-5GL 200% Y51
  GOLDEN YELLOW SD-GL 200% Y28
  BRILL RED SD-5GN 200% Y14
  RED SD-GTL 200% Y18
  BRILL RED SD-GRL 200% Y46
  BLUE SD-GSL 200% B54:1
  BLUE SD-BL 200% B159
  TURQ BLUE SD-GB 200% B3
  NAVY BLUE SD-BRL 200% MIX
  BLACK SD-O 300% MIX
  BLACK SD-FBL 300% MIX
HỆ D-TYPE (DISCHARGABLE) 
  YELLOW D-2RL 2005 Y41
  ORANGE D-BRL 200% O30
  ORANGE  D-RN 200% O33
  RED D-TL 200% MIX
  BLUE D-2BL 200% MIX
  BLACK D-WRL 200% MIX
  BLACK D-HO 200% MIX
HỆ XL-TYPE (LIQUID) 
  BRILL FLAVINE YELLOW SL-10GFF 100% Y40
  YELLOW SL-6GL 100% Y24
  YELLOW XL -5GL 200% Y51
  YELLOW XL-GRL 200% Y29
  GOLDEN YELLOW XL-GL 200% Y28
  BRILL RED XL-5GN 200% R14
  RED XL-GRL 200% R46
  RED XL-2GL 100% R29
  RED XL-GTL 100% R18
  RED XL-3R 100% V16
  BLUE XL-GRL 200% B41:1
  BLUE XL-BL 150% B159
  TURQ BLUE XL-GB 100% B3
  BLACK X-O 200% MIX