TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG DYNASTY - COLOURANTS (TRUNG QUỐC)

Đặt hàng
LIGHT YELLOW GC 250% Y2
LIGHT YELLOW GR 250% Y2
YELLOW BROWN 5G 150% Br10
YELLOW BROWN 6G 150% O1
BRILL YELLOW B3R 100% Y9
BORDEAUX 3B 100% R6
RED LGF R6
VARD BROWN GD 200% R14
DARK BROWN GD 100% Br4
DARK BROWN GRN 200% MIX
DARK BROWN FW 100% MIX
DARK BROWN GN 200% MIX
LIGHT GREEN 300% G14
BRILL GREEN GB 100% G3
OLIVE GREEN 7731 200% MIX
OLIVE GREEN 715 200% MIX
OLIVE GREEN 515 200% MIX
DARK OLIVE OIL BBK 200% MIX
OLIVE KKN 200% MIX
BLUE BRN 150% B7
BLUE 2RN 150% B7
BLUE RN 150% B7
BLUE BN 150% B7
BLUE 2BN 150% B7
SKY BLUE CV 100% B15
SKY BLUE CV 120% B15
DARK BLUE 3R 100% B5
DARK BLUE 3R 130% B5
BLUE BBF 100% B13
BLACK BR 200% Bk1
BLACK BN 200% Bk1