TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG LONGSHENG - TRUNG QUỐC

Đặt hàng
HỆ CGB/CGBN (COLVAZOL CGB/CGBN SERIES): LIGHT, MED & DEEP DYEING
  COLVAZOL YELLOW CGB
  COLVAZOL RED CGB
  COLVAZOL BLUE CGB
  COLVAZOL BRILL. RED CGB
  COLVAZOL GOLDEN YELLOW CGB
  COLVAZOL NAVY CGB
  COLVAZOL SUPER YELLOW CGBN
  COLVAZOL SUPER RED CGBN
  COLVAZOL SUPER NAVY CGBN
  COLVAZOL SUPER ORANGE CGBN
  COLVAZOL SUPER CARMIN CGBN
  COLVAZOL SUPER BLACK CGBN
HỆ C/CES (C/CES SERIES): EXHAUST DYEING & PAD DYEING
  COLVAZOL YELLOW C-3RD
  COLVAZOL SCARLET C-3G
  COLVAZOL BLUE C-GD
  COLVAZOL BRILL YELLOW CES
  COLVAZOL YELLOW CES
  COLVAZOL ORANGE CES
  COLVAZOL SCARLET CES
  COLVAZOL BRILL RED CES
  COLVAZOL BRILL BLUE CES H/C 110%
  COLVAZOL TURQ BLUE CES
  COLVAZOL BLACK GREEN CES
  COLVAZOL BROWN CES
HỆ ED (COLVAZOL ED SERIES): EXCELEENT BUILD-UP, ECO FRIENDLY, SAVING AUXILIARIES
  COLVAZOL BRILL YELLOW ED-3G 150%
  COLVAZOL YELLOW ED 200%
  COLVAZOL BRILL ORANGE ED-2R 150%
  COLVAZOL RED ED-2B 200%
  COLVAZOL RED ED-4BN
  COLVAZOL RED ED-RN 200%
  COLVAZOL BRILL BLUE ED-R 200%
  COLVAZOL TURQ BLUE ED-G 200%
  COLVAZOL BLACK ED-H 100%
  COLVAZOL ED-G 100%
  COLVAZOL BLACK W-MM
  COLVAZOL BLACK W-NN
HỆ LC (LC SERIES): EXCELLENT COLOR, WASHING FASTNESS - LOW BATH RATIO DYEING
  COLVAZOL YELLOW LC-3RN
  COLVAZOL ORANGE LC-4RN
  COLVAZOL SCARLET LC-GN
  COLVAZOL RED LC-DR
  COLVAZOL RED LC-3BN
  COLVAZOL DARK RED LC-DB
  COLVAZOL NAVY BLUE LC-B
  COLVAZOL DARK BLUE LC-BR
  COLVAZOL NAV BLUE LC-BG
  COLVAZOL BLACK LC-H
  COLVAZOL BLACK LC-Q
  COLVAZOL SUPER BLACK LC-R
  COLVAZOL SUPER BLACK LC-G
HỆ K-XF (K-XF SERIES): BRIGHT COLOR, GOOD FASTNESS, SUITABLE FOR BRILLIANT DARK COLORS 
  COLVAZOL YELLOW K-XF
  COLVAZOL RED K-XF
  COLVAZOL BLUE K-XF
   
HỆ TRUYỀN THỐNG (TRADITIONAL SERIES): 
  COLVAZOL BRILL YELLOW 5GN
  COLVAZOL GOLDEN YELLOW RNL 150%
  COLVAZOL YELLOW 3RS 133% / 150%
  COLVAZOL BRILL ORANGE F-2R
  COLVAZOL BRILL ORANGE 3R
  COLVAZOL SCARLET F-2G
  COLVAZOL SCARLET GRF
  COLVAZOL RED F-2B
  COLVAZOL BRILL RED BB 150%
  COLVAZOL BRILL RED F-B 150%
  COLVAZOL BRILL RED 3BSN
  COLVAZOL RED 3BSN 150%
  COLVAZOL RED RBN 133%
  COLVAZOL RED GWF CONC
  COLVAZOL CARMIN CB
  COLVAZOL BRILL VIOLET 7R
  COLVAZOL VIOLET 5R
  COLVAZOL VIOLET 5RN
  COLVAZOL GREY CL
  COLVAZOL BRILL BLUE Rs/P 100%
  COLVAZOL BRILL BLUE KN-RXN
  COLVAZOL BRILL BLUE GN
  COLVAZOL TUQ BLUE G 133%
  COLVAZOL TUQ BLUE G 266%
  COLVAZOL BRILL  BLUE BB 133%
  COLVAZOL BLUE BRF 150%
  COLVAZOL NAVY C-2GLN
  COLVAZOL NAVY BF
  COLVAZOL NAVY 3GF
  COLVAZOL NAVY CF
  COLVAZOL BLACK B 133%
  COLVAZOL NAVY GG
  COLVAZOL DEEP BLACK N 150%
  COLVAZOL BLACK KN-G2RC
  COLVAZOL BLACK GR
  COLVAZOL BLACK GWF
  COLVAZOL BLACK GSP
  COLVAZOL BLACK GSPN
  COLVAZOL BLACK GWFN
  COLVAZOL BLACK C-G
  COLVAZOL SUPER BLACK HRN 400%
  COLVAZOL SUPER BLACK HGN 400%