TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG NINGBO-DYNASTY

Đặt hàng

THÔNG TIN: XUẤT XỨ TRUNG QUỐC, ÁP DỤNG NHUỘM GIÁN ĐOẠN hoặc PADDING

DIRECT FAST DYES
  BR.BLUE BL 200% B106
  BLUE FFRL 100% B108
  TUQ BLUE FBL 200% B199
  BLUE 4BL 200% B200
  BLUE BRL 200% B201
  BLUE 4G 100% B202
  BLUE RCL 100% B203
  BLUE 3G 100% B218
  BLUE 219 100% B219
  BLUE BWL 143% B237
  BLUE D-3GL 100% B274
  DARK BLUE D-3GL 100% B297
  BRILL BLUE GL 160% B293
  BLUE BFF 100% B311
  BLUE 3RL 100% B67
  BLUE RGL 100% B70
  BLUE B2RL 100% B71
  BLUE 2GL 100% B75
  SKY BLUE G 250% B78
  BLUE 2RL 200% B80
  TUQ. GL 100% B86
  NAVY BLUE BLE 100% B94
  GREY CGL 100% Bk112
  BLACK ANBN 100% Bk166
  BLACK HEF 150% Bk168
  BLACK D-BR 100% Bk173
  BLACK G 100% Bk19
  BLACK GF 150% Bk22
  BLACK VSF 600 Bk22
  GREY LBN 200% Bk56
  GREY 4GL 300% Bk62
  BROWN 3G 150% Br44
  BROWN BRS 150% Br95
  BROWN 102 100% Br102
  BROWN AGL 100% Br115
  BROWN RL 130% Br116
  BROWN GTL 100% Br210
  BROWN 422 100% Br422
  BROWN 494 100% Br494
  GREEN BLE 155% G26
  GREEN 5GL 145% G28
  RED 3BLN 100% MIX
  BROWN S-BR 100% MIX
  ORANGE 6R 150% O102
  ORANGE TGL 182% O34
  ORANGE 2GL 200% O39
  RED F2G 100% R224
  ROSE FR 100% R227
  RED F2G 150% R239
  RED BWS 100%  R243
  RED 8BN 100% R254
  SCARLET 4GE 100% R277
  PINK BK 100% R75
  RED 4BL 170% R79
  RED F3B 150% R80
  RED 4B 150% R81
  RED BL 100% R83
  RUBINE BL 100% R83:1
  SCARLET BNL 200% R89
  PINK B 100% R9
  BEND VIOLET D-BL 100% V35
  VIOLET BB 100% V51
  VIOLET 5BL 100% V66
  VIOLET 4BL 250% V66
  VIOLET MB 150% V9
  YELLOW L3R 154% Y106
  YELLOW G 330% Y107
  YWLLOW GR 330% Y120
  YELLOW 3GF 330# Y132
  YELLOW PG 100% Y142
  YELLOW GL 200% Y147
  YELLOW 6GF 100% Y157
  YELLOW D-3RNL 100% Y161
  YELLOW AGL 100% Y169
  YELLOW GLE 100% Y177
  YELLOW GR 100% Y24
  BRILL YELLOW 2G 100% Y26
  YELLOW 5GL 100% Y27
  YELLOW RR 200% Y28
  YELLOW GL 182% Y44
  YELLOW RS 100% Y50
  YELLOW L-5R 100% Y83
  YELLOW D-RL 100% Y86
DIRECT NORMAL DYES
  BLUE BH 180% B2
  SKY BLUE 5B 100% B15
  COPPER BLUE 2R 100% B151
  BLUE 2B 100% B
  GREY D 100% Bk173
  BLACK EX 100% Bk38
  BLACK OB 200% Bk80
  BROWN N-D3G Br1
  DARK BROWN NM 100% Br210
  BROWN 3G 150% Br44
  GREEN BR 100% G1
  YELL BROWN MD 100% MIX
  RED BROWN RN 100% MIX
  DARK BROWN ME 100% MIX
  CHESTNUT BROWN 431 MIX
  GREY GL 200% MIX
  ORANGE S 150% O26
  RED 4B 200% R2
  RED 6B 200% R16
  SCARLET 4BS 150% R23
  PINK 12B 100% R31
  BLACK BX (REPLACE OF Bk38)  
  VIOLET N 100% V1
  VIOLET BK 150% V9
  YELLOW NBP 100% Y44
  YELLOW R 150% Y11
  CHRYSOPHENINE G Y120
  YELLOW 5G 100% Y8
  YELLOW G 100% Y6
  FLAVIN 7GFF 500% Y96