TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG OH-YOUNG (HÀN QUỐC)

Đặt hàng
HỆ SUNCION P:  PRINTING & THERMOFIX PROCESS, BRILLIANT SHADES & HIGH COLOR YIELD
  YELLOW P-6G (PWD & LIQ)
  YELLOW P-5G
  YELLOW P-4G
  G/YELLOW P-2RN (PWD&LIQ)
  YELLOW P-3R
  ORANGE P-2R (PWD&LIQ)
  RED P-2B
  RED P-BN LIQ
  PED P-4B
  RED P-6B (PWD&LIQ)
  VIOLET P-3R
  BROWN P-6R 150%
  BROWN P-4RN
  BLUE P-3RC (PWD&LIQ)
  TURQUOISE BLUE P-A
  TURQUOISE BLUE P-GL
  GREEN P-4BD
  NAVY BLUE P-2R
  GREY PT-GE
  BLACK P-N (PWD&LIQ)
  BLACK P-N CONC
  BLACK P-GR 150%
  BLACK P-SG (PWD&LIQ)
HỆ SUNFIX HS: HIFH CONCENTRATED DYES & BUILD UP FOR DEEP SHADES & MINIMIZE BLEEDING
  YELLOW HS
  ORANGE HS
  RED HS
  DEEP RED HS
  NAVY BLUE HS
  BLACK HS