TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG OHYOUNG - HÀN QUỐC

Đặt hàng

THÔNG TIN:

 
XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
ĐÓNG GÓI: 20-25-30KG/THÙNG CARTON


NHÓM SẢN PHẨM

HỆ SUNCION H-E: FOR HOT EXHAUST, STANDARD REQUIREMENT
  YELLOW H-E6GN Y135
  YELLOW H-E4G Y105
  YELLOW H-E4R (N) Y84
  ORANGE H-E2G O20
  ORANGE H-ER O84
  SCARLET H-E3G  
  RED H-E3B R120
  RED H-E7B R141
  TURQUOISE BLUE H-A B71
  BLUE H-EGN 125% B198
  BLUE H-ERD 125% (100%) B160
  NAVY BLUE H-ER 150% B171
  GREEN H-E4BD GR19
  BLACK H-EM  
HỆ SUNCION H-EL: FOR HOT EXHAUST, EXCELENT LEVELLING PROPERTIES
  YELLOW H-EL Y138.1
  RED H-EGL R231
  CRIMSON H-EL  
  NAVY BLUE H-ELN  
HỆ SUNFRON SN: FOR WARM EXHAUST, HIGH FASTNESS
  YELLOW SN-2R RED SN-R
  G/YELLOW SN-R RED SN-2BL
  ORANGE SN-R BLUE SN-R
  RED SN-3G NAVY BLUE SN-GN
HỆ SUNFIX SPR: EXCELLENT REPRODUCIBILITY, NO BLOCKING EFFECT
  YELLOW SPR  
  RED SPR R223
  BLUE APR  
HỆ SUNFIX SPR CONC
  YELLOW SPD CONC  
  RED SPD CONC  
  NAVY BLUE SPD CONC  
HỆ SUNFIX EX
  YELLOW EX  
  RED EX  
  BLUE EX  
  NAVY BLUE EXF  
  NAVY BLUE EX  
HỆ SUNFIX SPECIAL: PAD-DYEING, BATH STABILITY, HIGH DEGREE OF FIXATION
  YELLOW S3R 150% SPEC  
  RED S3B 150% SPEC  
  NAVY BLUE SBF SPEC B222
HỆ SUNFIX SS: NEW POLY-FUNTIONAL DYE-SET, MEDIUM TO ULTRA DEEP SHADE
  YELLOW SS DEEP RED SS
  YELLOW SSR DARK BLUE SS
  ORANGE SS NAVY BLUE SS
  RED SS  
HỆ SUNFIX MF-D: VERY DEEP SHADE
  ORANGE MF-D RED MF-3BD
  RED MF-GD CONC RED MF-SB
  RED MF-3G NAVY BLUE MF-D
  RED MF-D MAVY BLUE MF-GD
  RED MF-2BS  
HỆ SUNFIX FE-A: FOR SPECIAL SHADES AND SPECIFIC FASTENESS REQUIREMENT
  RED FE-6BA R159
  ROYAL BLUE FE-FR B224
HỆ SUNFRON C: COLD PAD-PATCH DYEING
  YELLOW C-4G RED C-R
  YELLOW C-R RED C-2BL
  YELLOW C-RG BLUE C-R
  YELLOW C-2R NAVY BLUE C-GN
  ORANGE C-R NAVY BLUE C-R
  RED C-2G  
HỆ SUNFIX MF-CN: PAD-DYEING
  YELLOW MF-CN BLUE MF-CN
  ORANGE MF-CN NAVY BLUE MF-CN
  RED MF-CN BLACK MF-CN
  DEEP RED MF-CN  
HỆ SUNFIX IC: TOP PRODUCTIVITY IN EXHAUSTION & PAD-DYEING
  YELLOW IC  
  BROWN IC  
  OLIVE IC  
  GREY IC  
SUNFIX SERIES (HỆ SUNFIX): UNIVERSAL USE FOR NORMAL FASTNESS
  YELLOW S3R 150%  Y145
  RED S3B 150%  R195
  NAVY BLUE SB B222A
  YELLOW S4GL 200% (100%/150%) Y160A
  ORANGE S2R 150% O127
  ORANGE S2RN O122
  SCARLET S2G 150% R122
  RED S2B R194
  RES SBS 150%  
  RUBY S3B  
  RED S6B  
  VIOLET S5R  
  BLUE 4R  
  BLUE SF-RL 200%  
  BLUE SSR  
  BLUE SBR 150% (100%) B221
  GREEN S4B  
  NAVY BLUE SGN  
  NAVY BLUE S2G B194
  NAVY BLUE SB CONC B222A
HỆ SUNZOL GRB: ECONICAL MEDIUM TO DARK SHADE
  G/YELLOW GRB  
  ULTRA YELLOW GRB (N)  
  RED RGB  
  DEEP RED GRB  
  ULTRA RED RGB  
  ULTRA CARMINE GRB  
  BLUE GRB  
  ULTRA NAVY BLUE GRB  
  NAVY BLUE GRB  
HỆ SUNZOL: WIDE RANGE OF ECONOMICAL DYES, EXCELLENT WET FASTNESS
  YELLOW SRN  
  RED SBN  
  BLUE SRN  
  YELLOW GL Y37
  YELLOW GR Y15
  G/YELLOW 2RN 150% O107
  ORANGE 3R O16
  RED BB 150% R21
  RED F3B R180
  RED RB 133% R198
  RED 3B R23
  VIOLET 5R V5
  GREEN GG  
  GREEN 6B B38
  TURQUOISE BLUE G 266% (133%, 165%) B21
  BLUE RS 150% (100%) B19
  BLUE BB 133% B220
  NAVY BLUE GG B203
  GREY RL Bk31
  BLACK B 150% (100%, 133%) Bk5
SUNZOL BLACK SERIES (HỆ SUNZOL BLACK): HIGH-QUALITY BLACKS
  BLACK FS BLACK GSP 120%
  BLACK DN CONC BLACK CNN LIQ
  BLACK GN CONC BLACK FXB LIQ
  BLACK RN CONC BLACK FXL LIQ
  BLACK BN CONC BLACK GXL LIQ
  BLACK EP CONC BLACK MTL LIQ
  BLACK MT CONC BLACK NWR LIQ
  BLACK CN CONC BLACK ON 400 LIQ
  BLACK WN CONC BLACK PFL LIQ
  BLACK EXF BLACK HF