TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

HÃNG TIANJIN YADONG (TRUNG QUỐC)

Đặt hàng
DIRECT FAST DYES
  YELLOW 5GL 100% 27
  YELLOW PG 100% 142
  YELLOW GC 182% 44
  YELLOW 107 300% 107
  YELLOW 132 345% 132
  YELLOE GLE 100% 177
  YELLOW L5R 100% 83
  YELLOW D-RL 100% 86
  YELLOW RS 100% 50
  YELLOW ARL 154% 106
  ORANGE TGL 182% 34
  ORANGE 2GL 200% 39
  SCARLET 4GE 100% 224
  RED F2G 100% 277
  RED 2G 150% 239
  RED BNL 200% 89
  RED 3BLN 100%  
  RED F3B 150% 80
  RED 4B 150% 81
  RED 4BL 170% 479
  RED BWS 100% 243
  PINK B 100% 9
  ROSE FR 100% 227
  PINK BK 100% 75
  VIOLET BB 100% 51
  VIOLET 4BL 250% 66
  BLUE B2RL 100% 71
  BLUE 4BL 200% 200
  BLUE BRL 200% 201
  BLUE 2RL 200% 80
  BLUE BTS 200% 281
  BLUE FFRL 100% 108
  BRILL BLUE BL 180% 106
  BRILL BLUE GL 100% 293
  TURQ BLYE FBL 100% 199
  BLUE GL 100% 86
  BREEN BLE 155% 26
  BROWN GTL 100% 210
  BROWN AGL 100% 115
  BROWN RL 130% 116
  BROWN 3BR 100%  
  GREY CGL 100% 112
  GREY 4GL 300% 62
  BLACK G 100% 19
  BLACK GF 150% 22
  BLACK VSF 600 100% 22
  GREY LBN 200%  
DIRECT NORMAL DYES
  CHRYSOPHENIE G 100% 12
  YELLOW R 150% 11
  ORANGE S 100% 26
  RED 4BE 100% 28
  SCARLET 4BS 100% 23
  PINK 12B 100% 31
  RED FBA 100% 16
  RED BE 100% 13
  GREEN BE 100% 6
  BROWN D-3G 100% 1
  DARK BROWN MM 100%  
  BROEN RN 100%  
  BROWN SBR 100%  
  VIOLET BK 150% 9
  SKY BLUE 5B 100% 15
  BLUE 2B 100%  
  COPPER BLUE 2R 100% 151
  GREY D 100% 17
  GREY GL 200%  
  BLACK 168 100% 168
  BLACK 179 100% 179
  BLACK EX 100% 38
  BLACK OB 200% 80
  YELLOW D-3RNL 161
  BRIGHT RED D-GLN  
  RUBY D-BLL 83.1
  PURPLE D-5BL 66
  BROWN D-RS  
  DARK BLUE D-R 297
  BLACK RSN  
  BLACK S-RSN