TAN PHU CUONG CHEMICALS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG
0913.803.245

VAP CHEM - EXCLUSIVE AGENT

Đặt hàng

THÔNG TIN (INFORMATION)

XUẤT XỨ: ẤN ĐỘ

SẢN PHẨM

LUMI. YELLOW 10GN YE 184
DISP. YELLOW 8GF YE 82
DISP. YELLOW SG YE 114
DISP. YELLOW SGD YE 114
DISP. YELLOW 4GLS YE 211
DISP. GO. YELLOW 2RN YE 56
DISP. GO. YELLOW 2GN YE 56
DISP. GO. YELLOW 2GD YE MIX
DISP. PINK RBSF RE 362&374
DISP. PINK 5BN RE 364
LUMI. RED G RE 277
LUMI. RED J  
DISP.  C.N. PINK  
DISP. YELLOW BROWN 2RC OR 30
DISP. ORANGE 3R OR 44
DISP. ORANGE RL OR 25
DISP. SCARLET RR RE 54
DISP. RED RGL RE 202
DISP. RED 50  
DISP. RED FB RE 60
DISP. RED F3BS RE 343
DISP. DARK RED 2B RE 167.1
DISP. RED VIOLET FBL RE 26
DISP. RUBINE 5B VI 5
DISP.C.N. VIOLET   
DISP.C.N. BLUE B  
DISP.C.N. BLUE R  
DISP. T. BLUE XF  
DISP. BRILL BLUE FR  
DISP. BLUE SR 200% BL 354
DISP. T. BLUE IGL  
DISP. BLUE BG 200% BL 60
DISP. BLUE BGF BL 60
DISP. BRILL T.BLUE GLN D/S  
DISP. BLUE F2RX BL 56
DISP. BLUE DBR BL 366
DISP. BLUE GSL BL 165
DISP. BLACK BTU BK MIX
DISP. BLACK EX NSF 300% BK MIX